ผนังกรุกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน เตรียมผิวสำหรับงานกรุกระเบื้องห้องน้ำกรุกระเบื้อง Glazed Porcelain Tile (รุ่น…. ยี่ห้อ…..) ปูเว้นร่อง 3-5 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง