ผนังกรุกระเบื้อง Homogeneous Tile

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน เตรียมผิวสำหรับงานกรุกระเบื้องห้องน้ำกรุกระเบื้อง Homogeneous Tile (รุ่น…. ยี่ห้อ…..) ปูเว้นร่อง 1-2 มม. พร้อมยาแนวสีเหมือนกระเบื้อง