ค่า IP สำหรับงานโคมไฟ คืออะไร

IP(Ingress Protection)
IP คือค่ามาตรฐานการป้องกันทางกล (mechanical protection) เพื่อป้อง กันฝุ่นหรือของแข็งและน้ําที่จะผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ต่างๆ และมีผลให้เกิดความเสียหาย แก่อุปกรณ์นั้นๆ การทดสอบอุปกรณ์และค่า IP เป็นไปตามมาตรฐาน DIN/EN60529 โดยแบ่งระดับการป้องกันเป็นตัวเลขสองหน่วย หน่วยแรกจาก 1-6 แสดงถึงค่าการ ป้องกันฝุ่นและของแข็ง (ingress of dust and solid foreign bodies) หน่วยที่สอง จาก 1-8 แสดงถึงค่าการป้องกันของเหลว (ingress of liquid)

FIRST CODE : ค่าการป้องกันฝุ่นและของแข็ง
0 = ไม่มีการป้องกัน
1 = ป้องกันของแข็งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 50 มิลลิเมตร
2 = ป้องกันการสัมผัสด้วยนิ้วหรือของแข็งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร
3 = ป้องกันของแข็งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตร
4 = ป้องกันของแข็งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร
5 = ป้องกันฝุ่นและของแข็ง หากละอองฝุ่นผ่านข้าได้ จะไม่มีผลเสียหายต่ออุปกรณ์
6 = ป้องกันฝุ่นและของแข็งอย่างสมบูรณ์

SECOND CODE : ค่าป้องกันของเหลว
0 = ไม่มีการป้องกัน
1 = ป้องกันน้ําหยดใส่ในมุม 0 องศาจากแนวดิ่ง
2 = ป้องกันน้ําหยดใส่ในมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง
3 = ป้องกันละอองน้ําหรือฝนตกใส่ในมุม 60 องศา จากแนวดิ่ง
4 = ป้องกันการสาดของน้ําจากทุกทิศทาง
5 = ป้องกันการถูกน้ําฉีดด้วยแรงดันต่ําจากทุกทิศทาง
6 = ป้องกันการถูกน้ําฉีดด้วยแรงดันสูงจากทุกทิศทาง
7 = ป้องกันจากการจุ่มน้ําชั่วคราว ในความลึกตั้งแต่ 15-100 เซนติเมตร
8 = ป้องกันจากการใช้งานใต้น้ําแบบถาวรได้

ที่มา : LightSPACE Catalog