พื้นปูหญ้าเทียม

หญ้าเทียม (artificial turf หรือ synthetic turf) คือ เส้นใยสังเคราะห์ที่นำมาทำให้ดูเหมือนหญ้าธรรมชาติ
การเตรียมผิวก่อนปูหญ้าเทียม ต้องคำนึงถึงการระบายน้ำที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ด้วย

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
พื้น ค.ส.ล. เตรียมผิวปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันปูหญ้าเทียม รุ่น….. ของ……