หลังคากระเบื้องคอนกรีต

วัสดุพื้นฐาน / BASE MATERIALวัสดุพื้นผิว / FINISHING MATERIAL
หลังคากระเบื้องคอนกรีต ติดตั้งบนโครงสร้างเหล็กขนาด 2″x2″ ระยะห่างแป 32-34 ซม.หลังคาซีแพคโมเนีย ของ…. สี…..