SPR-Metal Door


SPR-Metal Door
ThaiConstructionProduct.com
1/10/2019

Supplier : บริษัท ศุภริช จำกัด

Description

ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์

1. กระจกทนไฟพร้อมวงกบเหล็ก SPR

1.1 เอกสารรับรองผลการทดสอบกระจกมีกรอบเหล็ก ทนไฟ 2 ชม. (ขนาด 1,200 x 2,400 มม.) 

1.2 VDO การทดสอบกระจกทนไฟพร้อมวงกบเหล็ก SPR ผ่านการทดสอบ 2 ชั่วโมง

 

2. ประตูเหล็กทนไฟแบบมีช่องกระจกเต็มบาน SPR

2.1 เอกสารผลการทดสอบประตูเหล็กมีช่องกระจกเต็มบาน ทนไฟ 3 ชม. ขนาดบาน 1,100 x 2,000 มม. ช่องกระจก 800 x 1,700 มม.)

2. VDO การทดสอบประตูเหล็กทนไฟแบบมีช่องกระจกเต็มบาน SPR ผ่านการทดสอบ 3 ชั่วโมง

3. ประตูเหล็กทนไฟมีช่องกระจก SPR

3.1 เอกสารประตูเหล็กทนไฟแบบมีช่องกระจก ทนไฟ 4ชั่วโมง (ขนาดบาน 1,100 x 2,200 มม. ช่องกระจกขนาด 150 x 400 มม.)

3.2 VDO การทดสอบประตูเหล็กทนไฟมีช่องกระจก SPR ผ่านการทดสอบ 4 ชั่วโมง