Home

New and Updated (Suppliers)


Catalog Preview – Latest


Materials Preview – Latest


Materials Knowledge

ตัวอย่างกระจก TGSG

ตัวอย่างกระจกแต่ละชิ้น จะมี Sticker ติดชื่อรุ่นของกระจก และคุณสมบัติต่างๆ เอาไว้ ให้มาพร้อมตารางคุณสมบัติที่หลังฝากล่อง (read more)

ค่า IP สำหรับงานโคมไฟ คืออะไร

IP คือค่ามาตรฐานการป้องกันทางกล (mechanical protection) เพื่อป้อง กันฝุ่นหรือของแข็งและน้ําที่จะผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ต่างๆ และมีผลให้เกิดความเสียหาย แก่อุปกรณ์นั้นๆ……….. (read more)

นวัตกรรมตัวอย่างวัสดุ

หนึ่งในปัญหาของสถาปนิกที่เจอกันบ่อยๆก็คือ การเลือกใช้ตัวอย่างวัสดุ เนื่องจากห้องวัสดุจะมีการเก็บตัวอย่างไว้จำนวนมาก เวลาต้องการนำมาใช้งาน บางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวอย่างนั้นเป็นของ Supplier รายไหน เพราะไม่ได้ติดป้ายไว้ หรือป้ายสติกเกอร์หลุดออกไปแล้ว……….. (read more)


NEWEST


SMILE DESIGN – Fabrics

(Materials Preview)